Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van Prolog Consulting BV

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: Driesstraat 43, 9750 Kruisem
Telefoon: +32473816632
E-mail: info@ikwordjager.be
Ondernemingsnummer: 0687 543 027
BTW-nummer: BE 0687 543 027
RPR: Oudenaarde

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten en beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Prolog Consulting BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Prolog Consulting BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Prolog Consulting BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Prolog Consulting BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Prolog Consulting BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Prolog Consulting BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
Prolog Consulting BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van Prolog Consulting BV.

Privacybeleid

Voor het privacybeleid van deze website wordt verwezen naar de pagina Privacybeleid. De inhoud van dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Het gebruik van “cookies”.

Voor het cookiebeleid van deze website wordt verwezen naar de pagina Cookiebeleid. De inhoud van dit Cookiebeleid maakt integraal deel uit van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Prolog Consulting BV (hierna ‘Prolog’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Verkoopsvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna ‘Klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Prolog moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en de voornoemde Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Prolog aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Prolog niet. Prolog is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Prolog is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Prolog. Prolog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant koopt de producten aan via de website. Hiervoor kiest de klant een product op de pagina Modules (te bereiken via de overeenkomstige link in het hoofdmenu). Op de pagina specifiek aan de gekozen module kan de klant een overzicht zien van de inhoud van het product. 

Door op de knop [Koop deze module] te klikken wordt de Klant doorverwezen naar het e-commerce gedeelte van de website. Door op de knop [In winkelmand] te klikken wordt het product toegevoegd aan de winkelmand van de Klant en wordt de Klant automatisch doorverwezen naar een overzicht van de inhoud van de winkelmand. De Klant kan de inhoud van de winkelmand nakijken en klikken op [Doorgaan naar afrekenen] om de op de pagina [Afrekenen] te komen.

In de pagina [Afrekenen] worden een aantal gegevens gevraagd van de Klant die noodzakelijk zijn om de verkoopovereenkomst uit te voeren. Op deze pagina kan de Klant ook de wijze van betalen kiezen. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

  • via kredietkaart
  • via bancontact
  • via KBC Betaalknop
  • via ING Home’Pay
  • via Belfius Direct Net
  • via iDEAL

Via een checkbox wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden (dewelke de Verkoopsvoorwaarden includeren) en het Privacybeleid. Dit is noodzakelijk om de verkoopovereenkomst te kunnen uitvoeren.

Door op de knop [Bestelling plaatsen] te klikken bevestigt de klant de wens om tot sluiting van de overeenkomst te komen.

Prolog is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door Bpost of PostNL.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Prolog.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Prolog was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Prolog. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Prolog te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Prolog.

Bij de aankoop van online artikelen bij Prolog wordt digitale inhoud geleverd die niet op een materiële drager wordt geleverd. Met de sluiting van de overeenkomst stemt de Klant uitdrukkelijk toe deze levering uit te voeren binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. De Klant erkent dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest. Het herroepingsrecht is bijgevolg niet van toepassing op volgende artikelen:

  • Jachtexamen 2021: Examenvragen
  • Jachtexamen 2021: Cursus + Examenvragen, voor het gedeelte ‘Examenvragen’ (digitale inhoud) waarvan de waarde 66 % van de totale aankoopwaarde van dit product bedraagt.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen voor de aankoop van fysieke artikelen bij Prolog. Het herroepingsrecht is bijgevolg van toepassing op volgende artikelen:

  • Jachtexamen 2021: Cursus
  • Jachtexamen 2021: Cursus + Examenvragen, voor het gedeelte ‘Cursus’ (fysiek artikel) waarvan de waarde 33 % van de totale aankoopwaarde van dit product bedraagt.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Prolog Consulting BV, Driesstraat 43, 9750 Kruisem, info@ikwordjager.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Prolog heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Prolog Consulting BV, Driesstraat 43, 9750 Kruisem.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Prolog zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Prolog alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, waarvoor de Klant volgens bovenstaande het herroepingsrecht kan uitoefenen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Prolog op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Prolog wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Prolog geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Prolog betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Prolog zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Prolog is bereikbaar via e-mail op info@ikwordjager.be, via het contactformulier op de pagina Contact of per post op het volgende adres Driesstraat 43, 9750 Kruisem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Prolog beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Prolog zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Voor het volledige privacybeleid van Prolog Consulting BV verwijzen wij naar de pagina Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking, Prolog Consulting BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Prolog Consulting BV, Driesstraat 43, 9750 Kruisem, info@ikwordjager.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Prolog Consulting BV, Driesstraat 43, 9750 Kruisem, info@ikwordjager.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Prolog heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 Prolog houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@ikwordjager.be.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Prolog om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Prolog. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van Prolog zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).